top of page
flag_no.png

Investeringsmemo

Ping4Help utvikler et effektivt kommunikasjonsverktøy mellom mennesker som trenger hjelp og de som skal gi den hjelpen som trengs. Vårt første fokus er på sykehus- og helsesektoren, men på lengre sikt vil vi se på muligheten i andre sektorer.

 

Vi har gjennomført vellykkede tester og demonstrasjoner av appen på et sykehus, og basert på de gode resultatene ønsker vi nå å ferdigstille appen slik at vi kan gå videre med kommersialiseringen.

Hvorfor investere i Ping4Help?

Det er flere grunner til å bli medeier i Ping4Help:

 

 1. Markedspotensialet.
  Vi kjenner norsk sykehussektor og marked godt og har inngått avtale om testing og dialog med ansatte om løsningen med Vestre Viken Helseforetak. I tillegg til potensialet i Norge, er det behov for et mer effektivt og fleksibelt system i både det svenske og danske markedet. Vi har også mottatt bekreftelser på interesse fra andre markeder i Europa (Italia, Frankrike og Tyskland).
   

 2. Har kompetansen for å bygge tjenesten.
  Plattformen kan bygges i flere steg og den initale versjonen krever en relativt begrenset innsats. Vi har kompetansen som kreves for å lede prosjektet og for å utvikle og teste systemet, sammen med et mangeårig etablert nettverk av kompetent IT-utvikling. Dette vil kunne gi et produkt og tjeneste av høy kvalitet.
   

 3. Fleksibelt og skalerbart produkt.
  Vi skal bygge en app og plattform som enkelt skal kunne tilpasses nye markeder, sektorer og språk. I tillegg skal den være forberedt for å integreres i eksisterende IT- og sikkerhetssystemer og/eller fungere som en skytjeneste eller i et separat lokalt wifi nettverk. Sektorer utover helsesektoren er for eksempel: hotellbransjen, eiendomsbransjen, eller utleie av leiebiler. Kjernen i ideen er at hjelpemottakeren kan ha en direkte forbindelse med hjelperen.
   

 4. Mulighet til å bli med i tidlig fase.
  Ved at man kommer inn i selskapet tidlig i selskapets utvikling vil man kunne være med på en spennende reise i tidlig utviklingstrinn, samtidig som man på sikt ser for seg en hyggelig verdireise for investorer.

p4h_FI-Beskrivelse_SkandinaviskMarked.jpg

Markedspotensialet er attraktivt og behovet skrikende stort for å sikre kommende personellbehov i helsesektoren.

Vår løsning er et digitalt hjelpemiddel som burde vært tilgjengelig på sykehus for flere år siden. Å forbedre tjenesten til pasientene og gjøre arbeidet enklere for sykepleierne har alltid vært høyt prioritert, men når det gjelder den klassiske alarmknappen, viser det seg at det har skjedd lite de siste tiårene.

 

Vi ser gode muligheter til å vokse organisk og har samtidig tro på rask utvikling i flere markeder ved en større kapitaltilførsel.

«For vårt sykehus vil dette gi en stor forbedring av kommunikasjonen mellom pasienter og ansatte, og sykepleiere kan få frigjort mye tid ved å slippe å «løpe» til sine pasienter når disse drar i snora. Og de kan gi mer kvalitativ og personlig service til pasientene. For pasientene vil dette gi en mye bedre kommunikasjon med ansatte»

Spesialrådgiver Klinikkdirektørens Stab, Kongsbergs Sykehus, Vestre Viken HF

Tidspunktet nå er riktig for introduksjon av en ny moderne digital alarmfunksjon. Etter hvert som flere og flere sykehus begynner å digitalisere deler av kommunikasjonen og smarttelefoner brukes mer som kommunikasjonsmiddel, ser vi at mulighetene for smarte apper åpner seg på bred front.

Fleksibilitet i fred, i krise og i krig

Faste alarmknapper har ikke tilstrekkelig fleksibilitet til å fungere ved raske endringer i antall pasienter eller restrukturering – et fenomen som var spesielt tydelig ved de fleste sykehus under den nylige pandemien hvor et stort antall pasienter måtte bli plassert i korridorer og stadig flyttes rundt.

 

I sin enkleste form krever Ping4Help kun et trådløst nettverk for å koble pasienter med sykepleiere og kan dermed også brukes på felt- og krigssykehus som raskt må bygges opp, flyttes og demonteres.

p4h_FI-Beskrivelse_HotelSectorsALLTEXT.jpg

I et lenger perspektiv ser vi muligheter i flere sektorer innen helsesektoren og andre sektorer, som for eksempel hotell.

Problemet i helsesektoren

I dag er det slik at når en pasient drar i snora/trykker på alarmknappen, så kan ikke ansatte vite om det er en nødsituasjon, om pasienten har et spørsmål eller ønsker f.eks. et glass vann. Dermed må de ansatte først gå til pasientens seng for å få spørsmålet om et glass vann eller når lunsjen serveres. Vannglasset må så hentes og bringes til pasienten. Hadde pasienten kunnet melde fra om sitt behov med en gang ville den ansatte kunnet ta med vannet i en operasjon og spart mye tid. Hadde pasienten kunnet stille spørsmål digitalt om lunsjen kunne hun eller han fått svaret digitalt. De enklere typene hjelp kan utføres av assistenter mens de kvalifiserte sykepleierne kan fokusere på mer avanserte medisinske hjelpeoperasjoner.

 

En standard veggmontert alarmknapp ved en sykehusseng genererer mye mer løping og tidsbruk enn en mobil digital løsning som kan gi tilleggsinformasjon til personalet der de er. Det er også enkelt å beregne at en fast installasjon av ett alarmesystem med utrustning og kabling er en langt mer kostbar løsning, og en løsning som gir ingen eller svært liten fleksibilitet.

p4h_FI-Beskrivelse_Problem.jpg

Vår lösning

Appen vår deler behovet for hjelp inn i tre nivåer, der høyeste nødalarmnivå er det samme som man alltid har hatt med de faste alarmknappene – "Trenger hjelp nå". De to underliggende nivåene er delt mellom rene spørsmål og behov for assistanse ved sengekanten.

p4h_FI-Beskrivelse_Solution.jpg

Det betyr at alle på avdelingen vet at en nødalarm er alvorlig og pasienten trenger hjelp umiddelbart. Den kunnskapen bidrar til økt pasientsikkerhet, da det er allment kjent at en pasient som bruker dagens alarmløsning hyppig med spørsmål eller har stort behov for hjelp ved sengekanten, risikerer å ikke bli prioritert da det feilaktig kan antas å ikke haste.

 

Når man kjenner pasientens behov, gir vår løsning gode muligheter for oppgavedeling mellom flere yrkesgrupper, ved at rett person kan gi den hjelp/det svar pasienten trenger. I tillegg vil man spare betydelig tid ved å slippe å løpe til og fra flere ganger for samme forespørsel.

«En foreløpig antagelse er at man kan få frigjort tid tilsvarende 10 minutter pr pasient pr vakt ved en sengepost. Akkumulert for Vestre Viken HF med 214.000 liggedøgn vil det f.eks. utgjøre et potensiale for effektivisering på ca. 48 millioner NOK.»

Stein-Are Agledal, daglig leder Ping4Help AS

Historien bak ideen

Johan, 11 år gammel, i Asker ble ved flere anledninger i 2019-2020 innlagt på sykehus for kirurgisk behandling. Han tilbrakte mange dager og netter i sykehussenga og mor Kerstin var den av foreldrene som hadde best mulighet til å sitte ved hans side på sykehuset. Det viste seg raskt at den eneste måten å kommunisere med sykepleierne på var med alarmknappen på veggen. Noen ganger måtte den brukes ofte, men (ikke uventet) sjelden for alvorlige medisinske behov.

p4h_FI-Beskrivelse_Johan11.jpg

Ideen om en alarmknapp delt inn i tre forskjellige nivåer ble født av Johan og mamma Kerstin.

p4h_FI-Beskrivelse_Procenter.jpg

Det viste seg i en enkel sammenligning etter kun to dagers opphold at kun 7 % gjaldt akutte behov for medisinsk hjelp (en enkelt anledning), 37 % tok seg av mindre akutte hjelpebehov

ved sengekanten (f.eks. ny ekstra pute om natten) og hele 56% tok for seg enkle spørsmål som egentlig ikke en gang krevde at en sykepleier kom i det hele tatt hvis de kunne svare digitalt - (f.eks. spørre når lunsjen serveres).

Noen måneder senere ble det utlyst en idékonkurranse i helsesektoren av utviklingsselskapet Invent2 i Oslo. Johan og Kerstin skrev ned ideen sin, sendte den inn og krysset fingrene. Ideen om den nye delte alarmfunksjonen vant en hederlig del av andreplassen og konseptet ble deretter utviklet til Ping4Help.

Vårt team

Vi er fem gründere med vellykkede prosjekter og resultater bak oss innen flere sektorer: IT-utvikling og leveranse, ledelse, salg, markedsføring, kommunikasjon, sykehus og helsevesen, cleantech, fornybar energi, bærekraft og menneskelige ressurser. Hver av oss har samlet over 30 års erfaring og vi utfyller hverandre gjennom våre ulike kunnskapsområder.

p4h_team_KerstinAabakken_greyround_web.png

Kerstin Aabakken

Kerstin har 30 års ledererfaring fra IT-sektoren (systemutvikling, løsninger for turisme-sektoren, og helsesektoren (administrasjon og organisasjonsutvikling).
Linkedin

p4h_SteinAreAgledal_Bigger.png

Stein-Are Agledal

Stein-Are har gjennom 30 år opparbeidet omfattende kompetanse innen helseledelse gjennom sine topplederstillinger i norsk helsevesen. Han er bredt anerkjent for sin innovative lederstil og sitt fokus på oppfølging av pasientene. Linkedin

p4h_team_DagArildHansen_greyround_web.png

Dag Arild Hansen

Dag Arild har 15 års erfaring fra IT-sektoren (programvareutvikling, prosjektledelse, kontraktsarbeid, salgstøtte og forretningsutvikling) samt 15 års erfaring fra bedriftsledelse, prosjektledelse og forretningsutvikling knyttet til etablering av ny fornybar energi. Linkedin

p4h_team_PatrikCarlander_GreyRound_web.png

Patrik Carlander

Patrik har gjennom flere tiår opparbeidet omfattende konsulenterfaring innenfor systemdesign og programvareutvikling. I de senere år har kundene i hovedsak vært oppstarts-bedrifter med tekniske løsninger basert på state-of-the-art teknologi. Linkedin

p4h_team_BjornBertoft_GreyRound_web.png

Björn Bertoft

Björn har i 30 år høstet internasjonal anerkjennelse for sin ekspertise og kreativitet innen kommunikasjon og konseptutvikling, både i forbindelse med kommersielle og ideelle prosjekter. Han fokuserer nå på internationelle oppdrag som opererer innenfor FNs Agenda 2030. LinkedIn

Forretningsmodell

Vår forretningsmodell er enkel; Vårt mål er å levere en app-basert løsning til bruk for kommunikasjon mellom pasienter og sykehuspersonale, i første omgang på norske sykehus.

 

Vi vil følge en normal lisensstruktur med en lisensavgift som er avhengig av størrelsen på sykehuset. Størrelsen på sykehuset defineres av hvor mange ansatte man har, og vi har delt inn sykehusene i klasser basert på størrelsen, og sykehuset betaler en sum pr ansatt basert på hvilken klasse sykehuset er i. Mange av de systemer som Helse Sør-Øst bruker følger lisensmodeller basert på antall brukere. Derfor har også Ping4Help valgt den modellen.

 

Dette gir mulighet til å bruke modellen også for deler av sykehuset, for eksempel seksjoner, avdelinger, klinikker osv.

De er vanskelig å telle antall ansatte på helseforetakene da ansettelsesforhold ofte er komplekse med ansatte som jobber deltid, ekstra personell mm. Derfor brukes i disse i sammenheng med begrepet LTO (Lønn og trekkoppgave). Alle som har en lønnsutbetaling fra et sykehus får en lønn og trekkoppgave. Dette gir også et bilde av hvor stort sykehuset er.

 

Lisensavgiften kan avstemmes årlig basert på antall LTO’er slik at vi fanger opp vekst eller organisatoriske endringer.

Størrelsen på sykehusene i Helse Sør-Øst variere mellom ca. 2 000 LTO til 30 000 LTO. Totalt i Helse SØR er det ca. 94 000 LTO.

 

Kundene vil de første årene være sykehus innenfor Helse Sør-Øst i Norge. Ping4Help har god kjennskap til hvordan innkjøp og strukturer for å implementere nye systemer fungerer der, og vår forretningsmodell er tilpasset den strukturen. I prisen til sykehuset inngår begge appene, oppsett av løsningen, vedlikehold og oppdateringer samt support av system.

 

I tillegg til inntekter basert på størrelsen, vil det ved ny implementering ved sykehus settes opp et prosjekt der installasjon, support, oppsett og opplæring inngår. Der vil Ping4Help ta betalt per time og dermed også ha prosjektinntekter.

 

Endringer kan tilkomme i form av nye versjoner, ny funksjonalitet og nye moduler basert på vår utvikling og tilbakemelding fra kundene. Kundene vil trolig bli med i forbedringsarbeidet slik man i dag arbeider med andre leverandører. Sykehusene velge ny funksjonalitet i tillegg til standardleveransen, og lisensavgiften justeres iht. dette. Basert på våre erfaringer med helsesektoren er det godt grunnlag for å si at kundene både vil være med på videreutvikling av produktet og medfinansiere dette.

p4h_memo_usersincrease.jpg

Bildet viser økning i antall brukere. Helseforetakene styres av årlige budsjetter, derfor legger vi til grunn at det går tregt i begynnelsen, men raskt vil øke så snart vi ha løsningen på plass.

Forretningsmodellen gir økt gevinst med tiden. Etter hvert vil kostnaden for utviklingen reduseres og Ping4Help vil ha inntekter fra årlige lisens som ikke krever mye oppfølgning. Lisensinntektene vil øker med antallet sykehus som går tar produktet i bruk. I starten blir det antagelig bare enkelt avdelinger, men etter hvert kommer det bli større og større sykehus. Betalingsløsningen for implementeringsprosjektene gi gode inntekter og dekke kostnaden for den typen aktiviteter.

Milepæler

Vår viktigste milepæl var demonstrasjon og test ved sykehus innenfor sykehusregion Vestre Viken i løpet av desember 2022

 

2022: Gjennomført tester på mindre enheter og ideen er presentert for sykepleiere fra flere land i Europa og USA med samme umiddelbare positive respons. Den neste store milepælen er fortsatt utvikling av appen.

 

2023: Utvikling og testing av versjon 1.0 (oktober). Levering av versjon 1.0 (desember) tilpasset drift via skytjeneste.

 

2024: Utvikling av versjon 2.0 og tilpasning for sikker drift integrert i sykehusenes egne systemer bak brannmurer (Mars). Første salg med testing til en avdeling/klinikk i Vestre Viken HF

 

2025: Salg til flere sykehus innen Helse Sør-Øst RHF og inledning av presentasjoner på andre marknader.

 

2026 - 2029: Under perioden legger vi til grunn regionale avtaler med de 4 helseregionene (RHF'ene) med utrulling i alle landets sykehus. I slutten av perioden vil det være en satsing mot Svenske sykehus.

Strategi og målsetting

Vårt første mål er å ferdigstille en basisversjon av produktet. Denne vil inneholde grunnleggende funksjonalitet som er ønsket fra representanter for helsesektoren. Det vises her til testbed-prosessen overfor Vestre Viken HF, beskrevet ovenfor samt under avsnittet Verdivurdering. Basisversjonen vil samtidig være tilrettelagt for utvidelser og integrasjon mot andre systemer. Dette gjøres gjennom størst mulig bruk av standard grensesnittløsninger og en fleksibel programvarearkitektur, som realiseres ved hjelp av allment utbredte utviklingsverktøy.

 

Samtidig med utvikling av basisversjonen, vil det foregå en innsalgsprosess for å inngå avtale om en pilotinstallasjon, fortrinnsvis hos et sykehus eller en klinikk som inngår i Vestre Viken HF.

 

Kapitalen som hentes inn via emisjonen vil finansiere prosessen for å ferdigstille basisversjonen og gjennomføre en vellykket pilotinstallasjon, inkludert en periode for funksjonell og teknisk testing og verifikasjon i et operativt miljø (produksjonsmiljø). Dette vil danne grunnlaget for videre lisensavtaler og utrulling av produktet innenfor norsk helsevesen. Den primære målgruppen vil være sykehus/klinikker innenfor Vestre Viken HF samt andre deler av Helse Sør-Øst RHF. Deretter er strategien å etablere avtaler med de norske regionale helseforetakene (RHFene), noen som vil eskalere antall lisenser og installasjoner av produktet betydelig. I denne perioden planlegges det å foreta ansettelser i selskapet, slik at selskapet får en stab av kjerneressurser som jobber fulltid med utvikling, produktifisering, tester, markedsføring, salg og leveranser. Disse ansettelsene vil i første omgang bli gjort i 2025, mens det i perioden 2027 til 2029 er planlagt å utvide denne staben ytterligere.

 

Fra 2028-2029 og utover er det planlagt å introdusere produktet i det svenske markedet og etter hvert også andre nordiske markeder.

 

Denne beskrivelsen har så langt omfattet et scenario med organisk vekst. Samtidig er det slik at markedet for programvareløsninger for helsesektoren domineres av et antall store aktører. Strategien er å etablere partnerskap med en av disse leverandørene, slik at vårt produkt kan integreres i dere produktportefølje. Dette vil åpne helt nye muligheter for å introdusere produktet i nye markeder og eskalere antall kunder betydelig. Hvor lang tid en prosess for etablering av et slikt partnerskap vil ta, og hvilken partner som er mest aktuell, kan ikke defineres entydig pr i dag. Imidlertid vil etablering av denne prosessen være et sentralt element i vår strategiske tenkning, og vil styre våre prioriteringer i årene som kommer.

 

Selskapets team (hvorav 3 av 5 er svenske), har et omfattende kontaktnettverk i Sverige. Dette gjør at Sverige vurderes som vårt neste marked.

Sikkerhet og personvern

Vår strategi er basert på erfaring fra implementering av nye systemer innenfor norsk (og svensk) sykehussektor. Siden konfidensialitet og sikkerhetsspørsmål er av høyeste betydning i sykehussektoren, er plattformen utviklet for å tilfredsstille ulike nivåer av disse to kravene.

I sin enkleste form kan et system settes opp med kryptert trafikk mellom Helpee og Helpers via skytjenester og uten å lagre noen form for sensitive pasientdata annet enn posisjonering og eventuelt Helpees identitet i form av kallenavn eller initialer.

 

På lengre sikt vil krav til plattform og system være kompatible for integrasjon med allerede eksisterende interne systemer og installert lokalt bak brannmurer.

 

Hjemmemarkedet prioriteres inntil et trygt og stabilt produkt testes gjennom bruk av flere kunder i minst ett år, deretter inviteres kunder i andre markeder.

Marknad

Vårt primære marked vil i starten være landets 40 sykehus, og vi planlegger med å starte med Vestre Viken HF.

Basert på erfaringer fra sykehusdrift legger vi til grunn at man gjennom bruk av produktet sparer 30 minutter i unødvendig «løping» pr pasient hvert døgn (pr liggedøgn).

Eks: For Drammen sykehus, som har 92.000 liggedøgn pr år, vil man da spare 46.000 timer pr år. Dette utgjør 28 årsverk pr år, dvs en årlig innsparing på ca 21 milloner kr, og 48,8 millioner for helseforetakets sykehus pr år.

p4h_memo_liggedygn.jpg

Helsepersonellkommisjonen har vist til at vi risikerer en stor mangel på helsepersonell i tiden framover og at en av strategiene for å møte dette er bl.a. å endre på oppgavedelingen i sykehus og å jobbe smartere med f.eks. innføring av ny teknologi. Markedet er altså stort, og bør ha stor interesse for et produkt som kan frigjøre betydelig tid for sårt tiltrengt helsepersonell

 

Vår erfaring fra helsesektoren tilsier at når et antall sykehus rapporterer om gode erfaringer med et produkt, vil dette normalt resultere i et samlet innkjøp fra ett eller flere av de store regionale helseforetakene (RHFene). Dette medfører at produktet vil bli tatt i bruk av flere ti-tusener nye brukere, og selskapet vil dermed øke markedsandelen radikalt.

 

Det foreligger også et betydelig markedsmessig potensial overfor andre typer helseinstitusjoner, inkludert pleiehjem, sykehjem, rehabiliteringsinstitusjoner mv. Private sykehus er også en relevant kundegruppe.

 

De øvrige nordiske land er tilsvarende aktuelle, da offentlig helsesektor er organisert på liknende måte som i Norge i alle disse landene. Det er også generelt store kulturelle likheter landene mellom. De nordiske land har til sammen over 27 millioner innbyggere. Dette utgjør et stort potensial for vårt produkt.

 

For øvrig foreligger den samme type problemstilling som vårt produkt adresserer i alle land der man har sykehus av en viss størrelse. Dette utgjør et betydelig potensial.

 

Det bør også nevnes at produktet er designet slik at det på en enkel måte kan tilpasses andre sektorer. På sikt er blant annet hotellsektoren, bilutleie og flere andre sektorer relevante markeder. Produktet er allerede testet blant personalet hos en svensk hotellbedrift, med positive tilbakemeldinger.

Konkurrenter

Så langt har vi ikke identifisert noen direkte konkurrenter. Vi ser på den raske utviklingen av digitale helsetjenester som muligheter for integrering av Ping4Help mot andre systemer (digitale logistikkløsninger, avstandsoppfølging via video og lignende systemer, etc.). Pasientsikkerhet og konfidensialitet skal være et av de viktigste kriteriene for hvordan videreutvikling av Ping4Help-tjenesten gjennomføres og hvilke markeder det fokuseres på..

Økonomi

Det er utarbeidet et budsjett for perioden 2023 – 2029 som legger opp til en sterk prosentvis økning i driftsresultat over tid, med et resultat på 52 % i 2028 og 60 % i 2029. Både omsetning og resultat vil eskalere ytterlige, forutsatt at markedet utvikler seg i henhold til vår vurdering.

p4h_memo_kurvor.jpg

Selskapets budsjettet tar utgangspunkt i grundige og detaljerte prosesser ved innføring av produktet hos et antall sykehus, både for å møte sikkerhets- og kvalitetskrav, men også for å opparbeide erfaringer til bruk ved videre markedsføring og salg.

p4h_memo_budget.jpg

Budsjettet er satt opp over 7 år på bakgrunn av at det er lange prosesser i forbindelse med innkjøp i helsevesenet. Dette er også knyttet opp til at man i årene fremover i økende grad vil innføre håndholdte enheter (telefoner og nettbrett). Det er da viktig å komme inn på rett tidspunkt. Videre legger man stor vekt på sikkerhet, kvalitet og personvern innen helsesektoren. Dette gjør at det er viktig med omfattende testing og kvalitetssikring overfor nye kunder.

 

Budsjettet bygger på en kapitalforhøyelse gjennom Folkeinvest på 2,5 millioner. Når første betalende kunde er på plass regner vi med en ny emisjon på 4 millioner.

 

Budsjettet legger opp til en sterk prosentvis økning i driftsresultat over tid, med et resultat på 52 % i 2028 og 60 % i 2029. Både omsetning og resultat vil eskalere ytterlige, forutsatt at markedet utvikler seg i henhold til vår vurdering.

Finansiering

Selskapet er innledningsvis egenfinansiert, og har pr i dag en aksjekapital på 37.500 kr. Selskapet har 3.750.000 aksjer med pålydende 0,01 kr, der teamet bak selskapet har en eierandel på 20 %. hver. Aksjer er tegnet med en samlet overkurs på 52.500 kr.

 

I tillegg til dette har selskapet lån fra to av aksjonærene, Kerstin Aabakken og DACap AS. Hver av disse lånene er på 75.000 kr, det vil si at selskapets samlede lån er 150.000 kr. Dette vil betales tilbake i etterkant av emisjonen.

 

Hva skal kapitalen brukes til?

Målet med denne emisjonen er å sikre kapital til videre utvikling av produktet fra, slik at det etableres en basisversjon basert på nåværende funksjonelt design, systemfilosofi og software. Videre er planen at denne basisversjon installeres og testes hos en pilotkunde, noe som videreføres i den første kommersielle lisensavtalen.

 

Dersom det ikke lykkes å hente inn kapital utover minimumsbeløpet, vil det kunne oppstå behov for å iverksette emisjon nr 2 (se nedenfor) på et noe tidligere tidspunkt. Dersom det lykkes å hente inn maksimumsbeløpet vil selskapet tilsvarende kunne vente noe med emisjon nr 2.

 

Det antas også som overveidende sannsynlig at vi i 2024 kan sikre en del-finansiering i form av softfunding på 250.000 kr. Dette vil være via Viken Fylkeskommunes program for regional utvikling. Vi vil også søke om annen softfunding, inkludert blant annet midler fra Innovasjon Norges ordning «Tilskudd til kommersialisering».

 

For å kunne eskalere videre markedsføring, salg og leveranse er det deretter ønskelig med ytterligere en emisjon (emisjon nr 2), i størrelsesorden 4 millioner kr.

Verdivurdering

Styret og ledelsen i Ping4 Help AS har i forbindelse med emisjon via Folkeinvest gjort en verdivurdering av selskapet. Verdivurderingen er utarbeidet internt og baserer seg på selskapets egne budsjetter og prognoser samt selskapets ressurser, goodwill og markedsposisjon. Styret har kommet frem til en verdi på selskapet før emisjonen på 13,875 millioner kroner. Følgende er lagt til grunn for verdivurderingen av selskapet:

 

Selskapet og teamet:

Gründerne bak selskapet er alle erfarne fagpersoner som utfyller hverandre, som besitter høy kompetanse og som har sterk tro på produktet. Dette utgjør i seg selv en betydelig verdi.

 

Status produktutvikling:

Utviklingen av programvareproduktet har pågått kontinuerlig siden april 2021, og utgjør ca. 2000 arbeidstimer. Produktet foreligger nå i demo-versjon. Det er styrets og ledelsens vurdering at det gjennom produktfilosofien, det funksjonelle designet og de tekniske vurderingene er tilført produktet en betydelig merverdi utover de arbeidstimene som er lagt ned

 

Testbedavtale – Vestre Viken HF:

Vi har gjennom samarbeidet med Vestre Viken HF etablert et «Proof of Concept», og oppnådd svært positive markedsmessige tilbakemeldinger, noe som etter styret og ledelsens vurdering både reduserer risikoen knyttet til en investering i selskapet og styrker produktets troverdighet og selskapets markedsmuligheter.

 

Prognose og budsjett:

Budsjettet legger opp til en sterk prosentvis økning i driftsresultat over tid, Både omsetning og resultat vil eskalere ytterlige, forutsatt at markedet utvikler seg i henhold til vår vurdering

 

Markedspotensiale:

Basert på erfaringer fra sykehusdrift legger vi til grunn at potensiell årlig innsparing for Vestre Viken HF utgjør ca. 48,8 millioner kr. Dette gjør at potensiell årlig innsparing for hele den norske helsesektoren er på opptil 700,5 millioner kroner. Utover dette er markedspotensialet i Norden stort, da dansk og finsk helsesektor er på størrelse med den norske, mens den svenske er ca. dobbelt så stor. I tillegg ser vi store muligheter innenfor feltsykehus og sykehoteller, samt ordinære hoteller.

 

Det vises til vedlagt verdivurderingsdokument for nærmere detaljer rundt de ulike punktene.

Exit-strategi

Som beskrevet under avsnittet «Strategi og målsetting» er markedet for programvare-løsninger for helsesektoren dominert av få store aktører. Vi ønsker på sikt å etablere partnerskap med en av disse leverandørene, slik at vårt produkt kan integreres i deres produktportefølje. Dette vil åpne helt nye muligheter for å introdusere produktet i nye markeder og det vil eskalere antall kunder betydelig.

 

Samtidig vil dette åpne for flere mulige exit-løsninger for aksjonærene. Her vil blant annet både nedsalg av aksjer til andre investorer og fusjon med en større aktør være aktuelt.

Det forutsettes fra vår side at en slik transaksjon gjennomføres på et tidspunkt hvor vi er sikret at aksjonærene får en betydelig avkastning på sin investering.

Risiko

Enhver investering i aksjer er beheftet med risiko. Dersom noen av risikofaktorene, inkludert de inntatt nedenfor skulle materialisere seg, vil det kunne ha en negativ innvirkning på selskapet, herunder dets nåværende og fremtidige virksomhet, resultat, likviditet og finansiell stilling for øvrig. Dette innebærer at verdien av aksjene kan reduseres, slik at investorer kan risikere å tape hele eller deler av investeringen. En investor bør ikke investere i aksjer dersom vedkommende ikke har råd til å tape hele investeringen. Risikofaktorene som er presentert under må anses å være særlig viktige, men gir ikke en uttømmende beskrivelse av det totale risikobildet.

 

Økonomisk og finansiell risiko

Det er lagt en konservativ salgsprognose til grunn for selskapets utvikling. Vi vet dog at salg til spesialisthelsetjenesten kan ta tid med relativt lange beslutningsprosesser, med risiko for forsinket inntekt.

Det er risiko for at kostnader og tid til utvikling ikke er i henhold til plan.

De overnevnte områdene kan gi risiko for mer finansiering innen første betalende kunde

 

Tiltak for å møte finansiell risiko

a) Tidlig jobbe bredt mot flere helseforetak.

b) Legge mye arbeid i tidlig suksess ved ett sykehus, skaper oppmerksomhet og interesse

c) En god plan for trinnvis utvikling innen tilgjengelig økonomi

d) Forbered en ny finansiell runde så snart vi er klar med denne.

 

Kreditt

Et marked primært innen offentlig sektor og helseforetak har ingen risiko knyttet til at kundene ikke innfrir betalingsforpliktelser

 

Marked

Selskapet er ikke kjent med at det er tilsvarende produkt i markedet, og det er dermed minimal risiko knyttet til konkurrenter.

Helseforetakene er i en svært anstrengt økonomisk situasjon og det kan være risiko knyttet til viljen til å investere.

 

Tiltak for å møte markedsrisiko

Synliggjøre ved eksempler (og evt følgeforskning) hvor stort potensiale for effektivisering hvert helseforetak har.

 

Operasjonell risiko

Selskapet besitter en bred kompetanse innen ledelse, teknologi og forståelse av lover og regler.

Hvis produktet skal integreres mot helseforetakenes it-systemer er det risiko for at man kan møte utfordringer med personvern og sikkerhet.

 

Tiltak for å møte operasjonell risiko

Bidra til at det gjøres kvalifiserte risiko og sårbarhetsanalyser.

Sørge for at pasientsensitive data håndteres etter lover, regler og forskrifter.

I den grad tredjepart involveres i utvikling skal dette skje på en slik måte at pasientdata beholdes innen landets grenser og selskapet må sørge for at lover, regler og forskrifter følges.

 

Politisk

Det vil alltid være risiko knyttet til en politisk dimensjon. Innen offentlig sektor og spesialisthelsetjenesten kan det være knyttet til finansielle og organisatoriske forhold. Selskapet har dog ikke kjennskap til prosesser som vil påvirke muligheten til salg av produktet. Det er lite sannsynlig at politiske prosesser vil gi risiko for markedsføring og salg.

 

Aksjen

Det vil være ytterligere risiko i å eie unoterte aksjer, da likviditeten i disse er begrenset.

Velkommen som aksjonær!

Dette er et spennende prosjekt med stor finansiell potensial. Vi ser selvfølgelig mange kommersielle muligheter fremover, men kanskje enda viktigere på lenger sikt – nye muligheter til å forenkle og forbedre de myke verdiene mellom de som søker hjelp og de som leverer den.

 

Hvis du har spørsmål eller innspill blir vi glade for en kontakt:

 

Styreleder:

Kerstin Aabakken

E-post: kerstin.aabakken@ping4help.com

 

Daglig Leder:

Stein Are Agledal

E-post: stein-are.agledal@ping4help.com

 

Kommunikasjon/press:

Björn Bertoft

E-post: bertoft@ping4help.com

bottom of page